Revisorns uppgift

Revisorn ska bilda sig en uppfattning om företagets verksamhet och resultat.
Han eller hon ska förvissa sig om att företaget tillämpar de regelverk och normer som finns för den ekonomisk verksamhet.

Revisorns roll

Revisorn ska som oberoende granskare, lämna Revisionsberättelse. Påtala problem och ge förslag till förbättringar som upptäcks vid granskningen av företagets räkenskaper och förvaltning.

Varför behövs revision ?

I ett aktiebolag begränsas ägarens ansvar till det satsade kapitalet.
Det begränsade ansvaret ställer särskilda krav på hur ekonomin redovisas utåt.
Ägare, långivare, leverantörer, kunder, anställda och samhälle måste kunna lita på bolagets redovisning.
Därför finns lagregler om revision av bolagets redovisning.
Revisorn utses av aktieägarna på Årsstämman, men ska i sitt arbete ta hänsyn till alla intressenter.

Vad skall revisorn göra ?

Revisorn ska granska bokföringen och i en revisionsberättelse uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen av bolaget enligt lag och ”god revisionssed”. Det sistnämnda betyder att arbetet utförs enligt god praxis bland revisorer.

Vem kan utses till revisor ?

Alla aktiebolag måstefram till den 30 oktober 2010 ha minst en vald revisor som är auktoriserad eller godkänd. För vissa större aktiebolag måste revisorn vara auktoriserad. Fr.o.m. 1 november 2010 gäller följande värden om ett företag måste utse revisor:

  • 3 miljoner kronor i omsättning.
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • 3 anställda.

Underskrider företaget två av tre av dessa gränsvärden är det inget tvång att utse revisor detta är då helt frivilligt.

Revisorn i ett aktiebolag ska enligt lag ”ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets verksamhet som fordras för uppdragets fullgörande”

Aktuellt